תוכנית Well-being for Life

אנחנו רוצים שתהיה בריא בכל היבטי חייך. זה כולל גם את הרווחה הפיזית, הרגשית והכלכלית שלך. אם הנך עובד רגיל, הנך זכאי לקבל עד 3700 ₪ לשנת כספים בכדי לסייע בפירעון העלויות של ההוצאות הקשורות לרווחה שלך ושל בני משפחתך. אנו מבינים כי צרכי הרווחה שלך הם ייחודיים ומותאמים עבורך. זו הסיבה שתוכנית הרווחה לחיים (Well-being for Life Program) הורחבה לתמיכה בכל מה שנמצא בקטגורית הרווחה הפיזית, הרגשית או הכלכלית, לרבות כל הוצאה שלדעתך תומכת בצרכי המשפחה שלך, למעט הפריטים שאינם ברי-זכאות המפורטים להלן.  עליך להיות מועסק באופן פעיל בזמן ביצוע ההוצאה ובעת הגשת מסמכים עם בקשה להחזר.

כל פריט שתבחר הוא בר-זכאות לקבלת החזר, למעט פריטים המוגדרים כאינם ברי-זכאות להלן.

קבלת ההחזר

להגשת בקשה להחזר במסגרת תוכנית הרווחה לחיים, יש לפנותלדרווין, מנהל ההטבות שלך. לאחר התחברות באמצעות הזדהות אחת (SSO), בחר בקטגוריית ה"החזרים". התביעות המאושרות משולמות בשני תשלומים.

יש להגיש את בקשתך ולאשר אותה עד ליום 31 ביולי, כדי לכלול אותה בשנת הכספים הנוכחית. אם אתה עוזב את Intuit, הקפד להגיש את הבקשה להחזר ואת הקבלות לפחות 10 ימי עסקים לפני מועד סיום העסקתך. בקשתך חייבת לקבל אישור טרם מועד סיום העסקתך. כל בקשה תלויה ועומדת עדיין כפופה לשינוי ועלולה להידחות.

ודא שהקבלות שלך כוללות את כל הסכום שאתה מעוניין לתבוע במסגרת תוכנית הרווחה לחיים. הקבלות חייבות להיות קריאות, תואמות לסכום המבוקש וחייבות לכלול את שמך, תאריך הרכישה והפריט שנרכש. הטקסט בשפה העברית שבקבלות שלך חייב להיות מתורגם לאנגלית. אתה יכול ליצור קבלה משלך עבור הוצאות העזרה בבית.

ההחזר במסגרת תוכנית הרווחה לחיים ייכלל בתלוש המשכורת שלך וחלה עלייך האחריות על מיסוי המוטל על ההחזר.

אתה זכאי לקבל החזר עבור הוצאות הקשורות לכושר שחלו בכל עת לאחר מועד העסקה שלך. 

הוצאות שאינן מזכות אותך בהחזר