Family Support Time (זמן משפחתי תומך)

אנו יודעים כי הטיפול בילד הסובל ממחלה ממושכת יכול להוסיף מתח ניכר על החיים העמוסים ממילא. על מנת לעזור לך להתמודד עם מצב משפחתי מסוג זה, אנו מציעים ארבעה שבועות של family support time שיאפשר לך להעניק לבן משפחה הסובל ממחלה כרונית את הטיפול והתמיכה הנדרשים ולערוך את הסידורים הנחוצים לטיפול ארוך טווח ו/או להסדרת הטיפול הרפואי.